Norderhov prestegård

Ringerikes Museum ligger i hovedbygget på Norderhov gamle prestegård. (c)Bjørn Johnsen, fylkesfotograf

Ringerikes Museum ligger i Norderhov gamle prestegård ved Hønefoss. Nylig har hovedbygningen blitt datert ved hjelp av dendrokronologiske undersøkelser. Det vil si årringdatering. Det blir boret ut prøver fra treverket i forskjellige deler av bygningen og disse blir sammenlignet med en refereransekronologi. Det har seg slik at trær får en ny ring i året og bredden på disse henger sammen med hvordan klima har vært i vekstperioden. Siden trærne får en ring i året kan man, ved å se på stammen til et felt tre, si hvor gammel den er. Ved hjelp av en referansekronologi kan man si hvilket år den er felt. Slike kronologier er områdespesifikke og ikke alle områder har en fullstendig kronologi enda. På Østlandet har man en slik kronologi som går tilbake til 871 e.Kr. Dette gjelder bare furu, men det er furu som har vært mest brukt som bygningsmateriale her til lands.

Tilsammen ble det tatt nesten 100 prøver på Norderhov. En typisk feilkilde ved dendrokronologisk datering er at man har tatt gamle stokker, f.eks fra tidligere byggninger og gjenbrukt disse i nye reisverk. Dermed kan man få noe varierende datering og det er derfor vikitg med flere prøver. Prøvene ble tatt av en ekspert fra niku – Norsk Institutt for Kulturminneforskning, prøvene ble analysert ved NTNU i Trondheim.

Det viste seg å være en viss sammenheng med ankomst av nye soknepresters til Norderhov og nye byggningsfaser på hovedbygget. Tømmeret i Svenskestua dateres til 1634-35 da presten willum Andersøn var prest på Norderhov. Etasjen over er datert til 1744-45 da Petter Nyrup var prest.  Nordfløyen dateres til Hans Rosings presteskap dvs en datering til 1728-29. Taket, slik det er i dag, kom til i 1822 og da var Abraham Wilhelm Støren prest.

Munkestuas kjeller er datert til perioden da Jonas Ramus, Anna Colbjørnsdatters mann, virket på Norderhov (datert 1711-12). Annen etasje i samme bygg er fra 1765-66 mens Balthazar Schnitler var prest.

Denne undersøkelsen kunne ikke blitt gjennomført uten finansiering fra flere personer og institusjoner. Vi ønsker derfor å takke; Peter Tandberg, Buskerud fylkeskommune, Ringerike Historielag, Heftet Ringerike, Hringarikis Venner og Stiftelsen Ringerikes Museum for deres bidrag.

Kilde: Preben L. Johannessen – Når er Norderhov gamle prestegård bygget? Heftet Ringerike 2010.

Svenskestua i hovedbygningen på Norderhov gamle prestegård. (c)Bjørn Johnsen, fylkesfotograf

Top 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s